Regulamin

REGULAMIN OUTLETU ART CERAMIKA 2

§1

Definicja pojęć

 1. Sprzedawca – właściciel sklepu internetowego: Jerzy Marchwicki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Art Ceramika 2 Jerzy Marchwicki z siedzibą w Knurowie (kod 44-190), ul. Wilsona 11; NIP 631-002-59-19, REGON: 272139276, na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwic pod numerem I/121/2010.
 2. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.artceramika2.pl serwis internetowy, za pośrednictwem którego, Kupujący może kupić produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy,
 3. Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynów prawnych, która zamierza dokonać lub dokonała zakupu w Sklepie internetowym Sprzedawcy,
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 5. Oprogramowanie – wykorzystywany przez Sprzedawce program do sprzedaży internetowej dostarczony przez firmę zewnętrzną.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, umieszczonej na stronie internetowej www.artceramika2.pl
 2. Sprzedaż produktów prowadzona jest przy wykorzystaniu środków porozumienia się na odległość tj. za pośrednictwem wzoru formularza zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej www.artceramika2.pl lub za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje również klientów, którzy dokonali zamówienia drogą telefoniczną.
 4. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie, poprzez link umieszczony w Sklepie internetowym www.artceramika2.pl

§3

Oferta

 1. W ofercie sklepu internetowego są dostępne produkty nowe, pochodzące z legalnej, krajowej dystrybucji, oryginalnie zapakowane.
 2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby informacje o produktach w sklepie internetowym odpowiadały rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacji sklepu lub związanych z przejściowym, wadliwym działaniem Oprogramowania – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przed zawarciem umowy sprzedaży i przystąpieniem sprzedawcy do wysyłki towaru tj. w toku procedury składania zamówienia.

§4

Zamówienia

 1. Kupujący składa zamówienie przez stronę Sprzedawcy www.artceramika2.pl , poprzez wybór jednej lub kilku pozycji ze spisu produktów.
 2. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie wzoru formularza zamówień, znajdującego się na stronie internetowej www.artceramika2.pl , w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, umożliwiających identyfikację Kupującego oraz potwierdzenie zamówienia.
 3. Zamówienie może być złożone przez Kupującego w formie telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem wzoru formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.artceramika2.pl . Zamówienie złożone w formie telefonicznej wymaga potwierdzenia przez Kupującego poprzez wydruk formularza zamówienia oraz wysłania wypełnionego wzoru formularza pocztą na adres Sprzedawcy lub poprzez telefoniczne potwierdzenie przez Kupującego zawartości wypełnionego przez przedstawiciela Sprzedawcy na wniosek Kupującego i odczytanego Kupującemu formularza potwierdzenia zawartości zamówienia.
 4. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny, indywidualny kod, pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Kupującego. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 5. Kupujący otrzymuje e-mail zwrotny potwierdzający przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę oraz określający ilość i cenę zamawianego produktu oraz koszt jego dostawy. W przypadku kiedy widnieje cena 0zł za koszt dostawy Kupujący jest zobowiązany skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia kosztów transportu.
 6. Sprzedawca jest zobowiązany do potwierdzenia zamówienia, w tym celu będzie się kontaktował z Kupującym poprzez e-mail lub numer telefonu podany w formularzu zamówień. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych adresowych, ceny, ilości oraz rodzaju zamówionych produktów, a także wyboru formy płatności.
 7. Po dokonaniu akceptacji zamówienia przez Kupującego, zamówienie jest przekazane do realizacji.
 8. W momencie wysyłki zamówionych produktów, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą szczegóły dotyczące przesyłki, adres internetowy strony umożliwiającej kontrolę przesyłki oraz szczegółowe instrukcje dotyczące odbioru przesyłki od kuriera.
 9. Umowa kupna-sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest w chwili dokonania akceptacji zamówienia przez Kupującego, którego potwierdzenie przyjęcia otrzymał od Sprzedającego na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej, a w przypadku zamówień telefonicznych w momencie otrzymania przez Sprzedającego podpisanego przez Kupującego formularza zamówienia bądź telefonicznego potwierdzenia przez Kupującego zawartości wypełnionego przez przedstawiciela Sprzedawcy na wniosek Kupującego i odczytanego Kupującemu formularza potwierdzenia zawartości zamówienia.
 10. Dowodem sprzedaży w Sklepie internetowym jest paragon lub faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę Kupującemu i wysyłana na podany przez Kupującego adres.

§ 5

Realizacja zamówień

 1. Zamówione produkty dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie. Wysyłka towaru następuje w przeciągu od 1 do 5 dni roboczych od momentu:
 1. potwierdzenia zamówienia przez Kupującego przy wyborze opcji płatności: „płatność za pobraniem”,
 2. daty zaksięgowania wpłaty na konto Sprzedawcy przy wyborze opcji płatności: „przedpłata przelewem na konto”.
 3. W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym adresem doręczenia:
 1. kurier awizuje przesyłkę, ponowna próba dostawy towaru nastąpi w ciągu następnych 48 godzin od daty wystawienia awizo,
 2. jeżeli kurier nie zastanie Kupującego pod adresem dostawy, awizuje przesyłkę ponownie. Na drugim awizo wskazane jest miejsce, gdzie Kupujący może odebrać przesyłkę. Przesyłkę należy odebrać w terminie do 4 dni od daty wystawienia awizo. Po 4 dniach następuje anulowanie zamówienia, a kosztami zwrotu produktu obciążany zostaje Kupujący. W przypadku wyboru formy płatności „przedpłata przelewem na konto”, anulowanie zamówienia powoduje zwrot kosztów Kupującemu, pomniejszonych o koszt dostawy, na wskazany przez niego rachunek bankowy bądź za pośrednictwem przekazu pocztowego.
 1. Opłata za dostawę oraz produkt nie zawiera usługi wniesienia oraz zastrzeżenia godzin doręczenia. Standardowa usługa doręczenia przesyłki obejmuje okres minimum czterech godzin.
 2. Koszt transportu widoczny jest w momencie składania zamówienia na stronie internetowej www.artceramika2.pl .
 3. W przypadku dużych zamówień, Sprzedawca może zaproponować dostarczenie przesyłki transportem własnym do dowolnego miejsca na terenie Unii Europejskiej. W takiej sytuacji warunki oraz koszty transportu będą ustalane indywidualnie z Kupującym.
 4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Kupujący powinien sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę, rozerwania oraz wszelkie wgniecenia opakowania zewnętrznego oraz obecności naklejek ostrzegawczych.
 5. W przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy zabezpieczające, bądź sam towar lub też otrzymany produkt jest niekompletny, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki (dla płatności gotówką przy odbiorze). Przy innej formie płatności Kupujący powinien sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. Protokół szkody powinien zawierać:
 1. wyszczególnienie uszkodzeń (rozerwania, wgniecenia opakowania) oraz ewentualnych braków,
 2. informacje o zabezpieczeniach (wewnętrznych i zewnętrznych) przesyłki,
 3. informację o naklejkach ostrzegających, w szczególności „Nie rzucać”, „Góra dół”,
 4. datę i godzinę doręczenia.
 1. Dodatkowo Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz podjęcia odpowiednich działań jeszcze w obecności kuriera.
 2. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 1 z uwagi na brak zamówionego produktów lub zamówionej ilości egzemplarzy w magazynie, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej albo faksem powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności, proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia oraz anulowania zamówienia.
 3. W przypadku sprzedaży produktów objętych promocją, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży bądź do upływu terminu promocji, określonego na stronie internetowej www.artceramika2.pl .
 4. Dostawa towarów realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i krajów Unii Europejskiej.

§ 6

Obowiązki Kupujących

Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

 1. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
 2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Kupujących,
 3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 5. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
 6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Sprzedawcę.

§ 7

Opłaty

 1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Kupującego ceną sprzedaży poszczególnych produktów jest cena podana w Sklepie internetowym w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. O ile nie zachodzi sytuacja określona w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 2. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT według stawek określonych odrębnymi przepisami. Cena produktu nie zawiera kosztów dostawy.
 3. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w momencie złożenia zamówienia.
 4. Przewiduje się następujące formy płatności:
 1. płatność gotówką za pobraniem – Kupujący przy odbiorze przesyłki od kuriera dokonuje płatności kwoty będącej sumą kosztów ceny produktu oraz dostawy.
 2. przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – Kupujący wpłaca na numer konta podany w potwierdzeniu zamówienia kwotę będącą sumą kosztów ceny produktu oraz dostawy w terminie nie późniejszym niż 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

§ 8

Niezgodność towaru z umową

 1. Sprzedawca odpowiada przed Kupującym będącym Konsumentem za niezgodność towaru z umową na warunkach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz zgodne z poniższymi przepisami.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien niezwłocznie poinformować o tym Sklep internetowy, wysyłając e-mail pod sprzedaż@artceramika2.pl , lub telefonicznie, a następnie na koszt Sprzedawcy przesłać reklamowany produkt za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Sp. z o. o. na adres do korespondencji: Art Ceramika 2 Jerzy Marchwicki, ul. Wilsona 11, 44-190 Knurów wraz z pismem określającym charakter niezgodności towaru z umową oraz zawierającym żądanie usunięcia określonej niezgodności.
 3. Zwracany towar, w miarę możliwości, powinien znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu (przez oryginalne opakowanie należy rozumieć opakowanie towaru wraz ze wszystkimi elementami dodatkowymi, służącymi do transportu towaru), pozwalającym na bezpieczny transport.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Kupującego reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.
 5. Wszelka korespondencja dotycząca zakupionego produktu będzie prowadzona listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany w zamówieniu Kupującego adres e-mail.
 6. Jeżeli żądanie Kupującego będzie zasadne, Sprzedawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą naprawionego lub nowego towaru pozbawionego wad do Kupującego.

§ 9

Gwarancja jakości

 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym posiadają gwarancję jakości producenta bądź importera, która jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowe warunki gwarancji są określone na karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, którą Kupujący otrzymuje wraz z produktem.
 2. Warunkiem korzystania z gwarancji jakości jest uruchomienie i montaż zamówionego produktu przez pracowników autoryzowanego serwisu producenta danego produktu, chyba że dokument gwarancji stanowi inaczej.
 3. Okres gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronie internetowej www.artceramika2.pl lub na załączonej do produktu karcie gwarancyjnej.
 4. Wszelkie roszczenia wynikające z realizacji uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości należy kierować bezpośrednio do podmiotów udzielających gwarancji jakości.
 5. Jeżeli produkt nie posiada karty gwarancyjnej producenta, podstawę gwarancji stanowi dowód zakupu.
 6. Przy korzystaniu z gwarancji jakości Kupujący winien zgłosić się do autoryzowanej stacji serwisowej wskazanej przez podmiot udzielający gwarancji jakości. Dane adresowe stacji serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych, a jeśli produkt nie posiada karty gwarancyjnej producenta wówczas Sprzedający poinformuje Kupującego o lokalizacji takiej stacji.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupujący będący Konsumentem, może zrezygnować (w drodze odstąpienia) z produktu zakupionego w Sklepie internetowym bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisma zawierającego oświadczenie o odstąpieniu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi produktu nie może dojść do:
 1. mechanicznego uszkodzenia produktu (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie), lub
 2. wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów produktu, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym,

chyba, że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności produktu z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

 1. Produkt podlegający zwrotowi powinien być zapakowany w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport. Produkt powinien być wysłany nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia. W celu ułatwienia procedury zwrotu produktu prosimy o skontaktowani się ze Sprzedawcą celem ustalenia szczegółów zwrotu produktu.
 2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Kupującego, w tym kosztów wysłania sprzedanych produktów Kupującemu, nie refunduje ani nie ponosi jednak kosztów odesłania produktów Sprzedającemu. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Sprzedawcę za pomocą przelewu bankowego na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku zamówienia produktu o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz w pozostałych przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktu został zawarty w ramach strony internetowej www.artceramika2.pl oraz jest dostarczany wraz towarem.
 5. W przypadku pozostałych Kupujących, nie posiadających statusu Konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11

Anulowanie zamówienia, pozbawienie prawa korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy i anulowania zamówienia potwierdzonego w sytuacji, gdy Kupujący jako formę płatności wybrał przelew, a kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Kupującego numeru konta, na które ma on wpłacić należność, a także możliwość anulowania zamówienia gdy w wyniku zachowania Kupującego, w szczególności przyjmującego postać zachowania obelżywego lub innego uwłaczającego, nie jest możliwa wymiana korespondencji niezbędna do przeprowadzenia procedury realizacji zamówienia do końca.
 2. Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu internetowego oraz dokonywania zamówień drogą telefoniczną, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Kupującego niniejszego regulaminu, a w szczególności gdy Kupujący:
 • podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów,
 • dopuści się zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
 • narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie zamówień i ich kilkakrotne, celowe nie odbieranie.

§ 12

Dane osobowe

 1. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu zamówienia na stronie www.artceramika2.pl są przetwarzane przez Sprzedawcę w jego siedzibie w Knurowie (kod 44-190), przy ul. Wilsona 11 w celach realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych i w tym zakresie Sprzedający jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Kupujący posiadają jednocześnie prawo do wglądu do tych danych oraz ich uzupełnienia i poprawienia, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów, w związku ze składanymi przez Kupujących zamówieniami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa udostępnionych przez Kupującego danych osobowych.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.
 2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Kupującym, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz cen produktów znajdujących się w ofercie. Zmiana regulaminu oraz cen nie dotyczy zamówień złożonych przez Kupujących przed zmianami.
 5. Zmiany regulaminu i cen obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej www.artceramika2.pl .
 6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2020 roku.